ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และพนักงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) นำโดยนายทวีศักดิ์ เลาสหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) และนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ที่สมัครเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์โรงงานหลวงฯ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนของจิตอาสา ปลูกฝังการเสียสละ ความมีน้ำใจ รักบ้านเกิด และการช่วยเหลือสังคม พร้อมมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนของตนเองแก่ผู้มาเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

สำหรับ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมต้อนรับองคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมต้อนรับองคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ พร้อมด้วยพี่น้องฅนดอยคำโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ และ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑