เกษตรเพื่อชุมชน
ผลิตผลเพื่อคนไทย

เกี่ยวกับดอยคำ

“ดอยคำ” ตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ได้แก่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย และ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ บริษัทในพระปรมาภิไธย ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ตามศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนและผลผลิตของเกษตรกรไทย ส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจ ดังปรัชญาที่กล่าวว่า “ดอยคำเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” จวบจนปัจจุบัน ดอยคำ ยังคงดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความกินดี อยู่ดี ของประชาชนชาวไทย

สถานที่จำหน่าย