ดอยคำ ตระหนักว่าการให้ปัญญาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ

ดอยคำ ตระหนักว่าการให้ปัญญาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ

สิ่งดีที่สุดของการหยิบยื่นให้กับเยาวชน ก็คือโอกาสทางการศึกษา

ดอยคำ จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน” มอบโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยทุนการศึกษาดอยคำให้กับเยาวชน เป็นปีที่ 5

ซึ่งอยู่ภายในโครงการเพื่อสังคม ที่ดอยคำดำเนินงานการพัฒนาใน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและวัฒนธรรม ภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การให้ทุนการศึกษานี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ข้อ 1 มีหลักประกันว่าคนยากจนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและบริการขั้นพื้นฐาน

“ทุนการศึกษาดอยคำ” คัดเลือกเยาวชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานหลวงฯ เป็นลูกหลานของเกษตรกรของบริษัทดอยคำ หรือผ่านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ หรือจิตอาสาของดอยคำ มีผลการเรียนที่ดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และเมื่อได้รับทุนแล้ว จะต้องมีผลการเรียนรวม 2.75 ขึ้นไป

นอกจากการเรียนที่ดีแล้ว ดอยคำ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ให้ความสำคัญถึงการเป็นเยาวชนจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อชุมชนของตนเองและร่วมจัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมของดอยคำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสังคม เริ่มที่ชุมชนของตนเอง

ปัจจุบัน มีนักศึกษาในทุนการศึกษาดอยคำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565 จำนวน 9 คน ในสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดยปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาจากทุนการศึกษาดอยคำ ในพื้นที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปริญญาตรี จำนวน 4 คน

ทั้งหมดมีผลการเรียนดี มีจิตอาสาช่วยเหลืองานชุมชนของตนเอง เป็นอย่างดีรวมถึงจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมร่วมกับดอยคำอยู่เสมอ

ดอยคำ พร้อมอยู่ร่วมกับชุมชน สนับสนุนด้านการศึกษา เป็นการสร้างชีวิตสัมพันธ์ (Social Diversity) และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

#เรื่องเล่าจากดอยคำ

#ดอยคำมุ่งสู่ความยั่งยืน