ดอยคำ ตรวจเลือดให้กับเกษตรกร ภายใต้ “โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2567”

ดอยคำ ตรวจเลือดให้กับเกษตรกร ภายใต้ “โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2567”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3 แห่ง เเละห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ดำเนิน โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตรกร ประจำปี 2567 ผ่าน กิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูก มะเขือเทศ ที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) ภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชของบริษัทฯ พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านนางอย และ บ้านโพนปลาโหล เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านดงหลวง เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านนาหลวง เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัย เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช และลดปริมาณการใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรกรรมแบบปลอดภัย รวมถึงการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม สร้างสุขภาพทางร่างกายที่ดีของเกษตรกร สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน

“ดอยคำ ดูเเลเกษตรกร เปรียบเสมือน เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัทฯ”

ดอยคำ ร่วมฟื้นฟู และสนับสนุนระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กิจกรรม “ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง” ระยะที่ 2 ประจำปี 2567

ดอยคำ ร่วมฟื้นฟู และสนับสนุนระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กิจกรรม “ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง” ระยะที่ 2 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมกับ สำนักงาน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง พันธุ์พืช จำนวน 35 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นรักทะเล ต้นหูหกวาง เเละต้นสวาด ครอบคลุมพื้นที่ 578 ตารางเมตร ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภายในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาโดยรวมของพื้นที่ชายฝั่ง อาทิ พืชต่างถิ่นที่เติบโตขึ้นจากการนำเข้ามาปลูกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง และการนำดินมาถมทับพื้นทรายชายฝั่งดั้งเดิม ส่งผลให้ระบบนิเวศสังคมพืชสันดอนชายหาดเปลี่ยนไป ตลอดจนแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศของที่ดินพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ให้กลับมาสมดุลและเหมาะสม

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” ที่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้บรรลุตามนโยบาย “วิถีสีเขียว” และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตัวชี้วัดที่ 14.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ดอยคำ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้”

ดอยคำ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยฅนดอยคำ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตราชเทวี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ในกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้” ภายใต้โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
นายขจรพล บูรณะสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
นายทรงชัย เชาวน์ไซพจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
พ.อ. ประเสริฐ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร
พ.อ. โฆสิต เสนะวงษ์ รองผู้อำนวยการ กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร
ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
นายมีโชค เต็มชำนาญ ประธานชุมชน ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 เขตราชเทวี

ทั้งนี้ นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวพิธีเปิด พร้อมมอบถังขยะ “วิถีสีเขียว” และตู้รับบริจาคกล่องยูเอชที ให้กับโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อไป

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและนำกลับมาใช้ใหม่ไม่สิ้นสุด และยังมีการทำกิจกรรมเวิร์คช้อป ให้ผู้เข้าอบรมทดลองคัดแยกขยะรีไซเคิลชนิดต่างๆ เพื่อลดการทิ้งรวม และเพิ่มมูลค่าจากขยะรีไซเคิล

ดอยคำ ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 6 พร้อมแชร์ประสบการณ์บริหารงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านกรณีศึกษา “ศาสตร์พระราชาในตำราดอยคำ”

ดอยคำ ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 6 พร้อมแชร์ประสบการณ์บริหารงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านกรณีศึกษา “ศาสตร์พระราชาในตำราดอยคำ”

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 และฅนดอยคำ ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX : Mentoring Program รุ่นที่ 6 จากมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) โดยเป็นคณะผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศต่างๆ จำนวน 66 คน อาทิ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร พร้อมรับฟังการบรรยาย ประวัติ จุดกำเนิดดอยคำ ที่น้อมนำหลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ได้พาคณะ IMET MAX รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมสายการผลิตผลไม้อบแห้ง การสาธิตต่อยอดมะเขือเทศในโรงเรือน ระบบบำบัดน้ำเสีย และบรรยากาศภายในโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร พร้อม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมพื้นเมือง เทียนหอม กระเป๋างานหัตกรรม พร้อมสาธิตวิธีการทำ

ดอยคำ ร่วมเสวนา ภายในงาน PROPAK ASIA 2024

ดอยคำ ร่วมเสวนา ภายในงาน PROPAK ASIA 2024

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาช่วงเช้า ในหัวข้อ “The Future of Beverage Sustainability : The Importance of Supply Chain Collaboration” และช่วงบ่ายในหัวข้อ “Outlook of The Future Snack” โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไอซ์ป๊อป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทานเล่น มาเป็นกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับตัวตามกระแสของผู้บริโภคในปัจจุบัน ภายในงาน ProPak Asia 2024 งานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ “อันดับ 1” ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีฅนดอยคำเข้าร่วมฟัง รวมไปถึงองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ การเสวนาในครั้งนี้

ดอยคำ ในฐานะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้ยกทัพผลิตภัณฑ์ อาทิ Ice Pop, Tomato Beauty ฯลฯ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Upcycling ที่ได้จากกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ไปร่วมจัดแสดงภายในบูธอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน (Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment) และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตบรรจุภัณฑ์ไทย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา การผลิต และ FMCG โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดอยคำ ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสังคม

ดอยคำ ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสังคม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการ Learning ให้ Loving วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ พื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และชุมชนบ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยดอยคำ ได้พานักศึกษาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สถานีอนามัยพระราชทาน พิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช และชุมชนบ้านยาง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับ ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสังคม ภายใต้แนวคิด วิถีสีเขียว ชีวิตสัมพันธ์ นวัตกรรมที่ยั่งยืน เผยแพร่ไปยัง บุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ

ควบคู่กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อย่อยที่ 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 3 มิ.ย. 2567

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 3 มิ.ย. 2567

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 อีกด้วย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 9 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จำนวน 80 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง และต้นหว้า ณ บริเวณศูนย์เรียนด้านสิ่งแวดล้อม และลานเอนกประสงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นายรักษ์พล ไชยหมื่น ผู้จัดการอาวุโสแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนป่าห้า เจ้าหน้าที่รพ.สต.พระราชทานป่าซาง และชุมชนบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ จำนวน 46 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพะยอม และต้นหว้า ณ พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านป่าห้า
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับกำนันตำบลเต่างอย ชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ทำบุญตักบาตร ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน บ้านนางอย ปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ณ พื้นที่สาธารณะบ้านนางอย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้าง “ฝายดอยคำ” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้าง “ฝายดอยคำ” ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้าง “ฝายดอยคำ” จำนวน 4 ตัว ณ พื้นที่ชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ

การสร้าง “ฝายดอยคำ” สร้างขึ้นเพื่อชะลอการไหลของน้ำ เป็นการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมถึงเป็นการเพิ่มความชื้นให้ชั้นดินบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าจากความแห้งแล้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

ชุมชนบ้านยาง
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 กองกำลังผาเมือง
กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมผาดำ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นับเป็นความ “ร่วมแรงร่วมใจ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชนบ้านยาง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ แทนความห่วงใย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่หน่วยงานดังนี้

โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย : มอบให้จำนวน 9,600 แคปซูล โดยมี นายธนกร ปากองวัน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
สถานีอนามัยพระราชทานตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย : มอบให้จำนวน 4,800 แคปซูล โดยมี นางสินาพร จันทร์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ : มอบให้จำนวน 4,800 แคปซูล โดยมี นางสาวขวัญดารินทร์ พงค์จาย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์แอนดร็อกซิล (สารสกัดฟ้าทะลายโจร) แบบแคปซูล ให้แก่ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 9,600 แคปซูล) โดยมี นางสาวศันสนีย์ แก้วเวียน หัวหน้าสำนักงาน โรงพยาบาลฝาง เป็นตัวแทนรับมอบ

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 4

“ดอยคำ” ร่วมแสดงความยินดี “ไทยนิวส์” ก้าวสู่ปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ นางสาวศุภานัน สู้ณรงค์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรภายใน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ไทยนิวส์” ก้าวเข้าสู่ปีที 4 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 1 โดยมี นายปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ ไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบ