ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าดอยคำ ประจำปี 2563

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าดอยคำ ประจำปี 2563
จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ จึงประยุกต์ใช้แนวทางการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Doikham Go Green) อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ในปี 2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดกิจกรรม “กฐินดอยคำ ประจำปี 2563” ภายใต้โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความตระหนักให้แก่ พนักงานดอยคำและชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ) ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมมือกันนำขยะพลาสติกในชุมชน กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมกฐินดอยคำ ประจำปี 2563
นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยถึงแนวทางการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Doikham Go Green) กับการจัดกิจกรรมกฐินดอยคำ ประจำปี 2563 ว่า เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและลงมือทำจริงๆ เพื่อสร้างแบบอย่าง ถือเป็นนโยบายที่ดอยคำดำเนินธุรกิจด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังมุ่งมั่นรักษา พร้อมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวพุทธ ทำนุบำรุงวัดใกล้โรงงานหลวงฯ เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนในชุมชนสืบต่อไป
“ดอยคำ” เริ่มเส้นทางบุญแรกด้วยการยกกองผ้าป่า ไปสายเหนือ ณ วัดทุ่งจำลอง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีบุญเริ่มด้วยมหรสพสมโภชองค์กฐิน ในค่ำคืนของวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ก่อนจะมีการทอดกฐินในรุ่งเช้าของในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยมี เจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ หน่วยงานภาคี และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม และเข้าร่วมพิธีบุญกันอย่างคึกคัก
ในกิจกรรมครั้งนี้ พบกับนิทรรศการบอกเล่าเส้นทางการร่วมบุญของดอยคำ ที่ได้จับมือกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ และหน่วยงานภาคี ในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะภายในชุมชน และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 2563
และร่วมบุญกฐินต่อในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าห้า ซึ่งใกล้ที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ก่อนยกกองผ้าป่า ไปสายอีสานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดนางอย ซึ่งใกล้ที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดซับสมบูรณ์ ซึ่งใกล้ที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ทำไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ “โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ชุมชน : กิจกรรมรับบริจาคขวดพลาสติก PET” โดย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ ร่วมสร้างความตระหนักรู้ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ทำให้มีขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด
กิจกรรม “กฐินดอยคำ กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก PET” เกิดจากกระบวนการแปรรูปขวดพลาสติก เพื่อทอดถวายแก่วัดใกล้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ วัดทุ่งจำลอง วัดป่าห้า วัดนางอย และวัดซับสมบูรณ์ โดยความร่วมมือจากชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน : กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนบ้านยาง (กีฬา 329) ประจำปี 2563” ซึ่ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามแนวนโยบายการพัฒนาด้านสังคม ของบริษัท ที่ต้องการสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน (บ-ว-ร-ร) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาของชุมชนบ้านยาง ที่มีการบูรณาการร่วมกับการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดขยะภายในชุมชนให้กับเยาวชนบ้านยาง ภายใต้กิจกรรม “เก็บขวดแยก แลกชุดกีฬา” เพื่อนำขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นชุดกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนบ้านยาง (กีฬา 329) ประจำปี 2563 ต่อไป

วัดทุ่งจำลอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) จังหวัดเชียงราย

วัดนางอย จังหวัดสกลนคร

วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์