กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างโรงงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร และเพื่อสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับชาวชุมชนบ้านยาง พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบกึ่งถาวร จำนวน ๒๐ ตัว

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคนวันที่ ๑๙ –๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และชุมชนและการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกันในเขตชุมชน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน