ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

ขอต้อนรับยุวมัคคุเทศก์ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และพนักงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) นำโดยนายทวีศักดิ์ เลาสหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) และนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ที่สมัครเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศก์โรงงานหลวงฯ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนของจิตอาสา ปลูกฝังการเสียสละ ความมีน้ำใจ รักบ้านเกิด และการช่วยเหลือสังคม พร้อมมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนของตนเองแก่ผู้มาเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

สำหรับ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง