ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายเหนือ) ประจำปี 2566

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายเหนือ) ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน พัฒนาวัดรอบโรงงานหลวงฯ ตามหลักการบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ (บ-ว-ร-ร)

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

วัดทุ่งจำลอง จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 : ที่ จ.เชียงใหม่ ฅนดอยคำร่วมกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ปี 2566 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดทุ่งจำลอง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

วัดป่าห้า จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : ที่ จ.เชียงราย ฅนดอยคำร่วมกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ปี 2566 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

สำหรับ กิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2566 ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

  • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วัดนางอย จังหวัดสกลนคร
  • วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยท่านสามารถบริจาคได้โดยการโอนเข้าบัญชี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 1693057638 หรือบริจาคผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีโปรดนำส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ให้ถูกต้องชัดเจน แจ้งข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญกันในงานกฐินสามัคคี มา ณ ที่นี้ด้วย