ยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2566

ยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2566

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษายุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2566 เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและเรียนรู้เชิงเกษตรในด้านต่างๆ ณ แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) พร้อมด้วยฅนดอยคำร่วมสังเกตการณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง