SCGC เยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

SCGC เยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาการดำเนินงานด้านการเกษตรของดอยคำ โดยนำเยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม พร้อมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของพืชแต่ละชนิด

การควบคุมอุณหภูมิสำหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในโรงเรือน ตลอดจนการเก็บผลผลิต ขั้นตอนการผลิต และระบบการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals : SDGs) และพันธกิจองค์กรในหัวข้อ ยึดมั่นองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเผยแพร่ให้เกิดเป็นต้นแบบการในปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากลโลก ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน