มาตรฐานและรางวัล

มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดจากองค์กรระหว่างประเทศ ด้านการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization) โดยมีการจัดการระบบต่างๆ ดังนี้

ISO 9001

ISO 14001

HACCP

GMP

FSSC 22000

A.C.T.

Carbon Reduction Label

HALAL

ใบรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ใบรับรอง IPHA ย้ำมาตรฐานผลิตปลอดภัยโควิด-19
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

ใบรับรอง IPHA ย้ำมาตรฐานผลิตปลอดภัยโควิด-19
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

ใบรับรอง IPHA ย้ำมาตรฐานผลิตปลอดภัยโควิด-19
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW ปี ๒๕๖๑

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย