การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค (GMP)

GMP

การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค