เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL)

เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม และระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย