สถานประกอบการณ์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถานประกอบการณ์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์