หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ปี ๒๕๕๗

หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ปี ๒๕๕๗