มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย หรือ มกท. (A.C.T. ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND)

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย หรือ มกท. เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และรักษาสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และรักษาสมดุลของธรรมชาติ