เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)