เกียรติบัตรการประกวดแกะสลักผักผลไม้ ตามโครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับเกียรติบัตรการประกวดแกะสลักผักผลไม้ ตามโครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม