ดอยคำ สำรวจสุขภาพชีวิตและความพึงพอใจของเกษตรกร และชุมชน รอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง (จ.สกลนคร / จ.บุรีรัมย์)

ดอยคำ สำรวจสุขภาพชีวิตและความพึงพอใจของเกษตรกร และชุมชน รอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง (จ.สกลนคร / จ.บุรีรัมย์)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนิน “โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจเกษตรกร และชุมชนสำคัญรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง” ผ่านการสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุนชนรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ จัดทำรายงานวิจัยขั้นต้น (Inception Report) เรื่องผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุนชนรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 4 แห่ง ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12.6

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง สำหรับประกอบการจัดทำ รายงานผลลัพธ์จากการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คนในชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ จำนวน 31 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านซับสมบูรณ์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร เกษตรกร คนในชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 87 คน