ดอยคำ ตรวจเลือดให้กับเกษตรกร ภายใต้ “โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2567”

ดอยคำ ตรวจเลือดให้กับเกษตรกร ภายใต้ “โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2567”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3 แห่ง เเละห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ดำเนิน โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตรกร ประจำปี 2567 ผ่าน กิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูก มะเขือเทศ ที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) ภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชของบริษัทฯ พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

  • สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านนางอย และ บ้านโพนปลาโหล เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

  • สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านดงหลวง เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  • สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านนาหลวง เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัย เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช และลดปริมาณการใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรกรรมแบบปลอดภัย รวมถึงการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม สร้างสุขภาพทางร่างกายที่ดีของเกษตรกร สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน

“ดอยคำ ดูเเลเกษตรกร เปรียบเสมือน เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัทฯ”