ดอยคำ ร่วมฟื้นฟู และสนับสนุนระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กิจกรรม “ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง” ระยะที่ 2 ประจำปี 2567

ดอยคำ ร่วมฟื้นฟู และสนับสนุนระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กิจกรรม “ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง” ระยะที่ 2 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมกับ สำนักงาน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง พันธุ์พืช จำนวน 35 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นรักทะเล ต้นหูหกวาง เเละต้นสวาด ครอบคลุมพื้นที่ 578 ตารางเมตร ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภายในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาโดยรวมของพื้นที่ชายฝั่ง อาทิ พืชต่างถิ่นที่เติบโตขึ้นจากการนำเข้ามาปลูกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง และการนำดินมาถมทับพื้นทรายชายฝั่งดั้งเดิม ส่งผลให้ระบบนิเวศสังคมพืชสันดอนชายหาดเปลี่ยนไป ตลอดจนแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศของที่ดินพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ให้กลับมาสมดุลและเหมาะสม

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกพืชพรรณสังคมพืชสันดอนทรายชายฝั่ง” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” ที่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้บรรลุตามนโยบาย “วิถีสีเขียว” และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตัวชี้วัดที่ 14.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน