ดอยคำ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้”

ดอยคำ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ในกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้”
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยฅนดอยคำ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตราชเทวี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ในกิจกรรม “ทิ้ง เพื่อ ให้” ภายใต้โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
  1. นายขจรพล บูรณะสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  2. นายทรงชัย เชาวน์ไซพจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  3. พ.อ. ประเสริฐ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร
  4. พ.อ. โฆสิต เสนะวงษ์ รองผู้อำนวยการ กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร
  5. ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
  6. นายมีโชค เต็มชำนาญ ประธานชุมชน ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 เขตราชเทวี

ทั้งนี้ นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวพิธีเปิด พร้อมมอบถังขยะ “วิถีสีเขียว” และตู้รับบริจาคกล่องยูเอชที ให้กับโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อไป

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและนำกลับมาใช้ใหม่ไม่สิ้นสุด และยังมีการทำกิจกรรมเวิร์คช้อป ให้ผู้เข้าอบรมทดลองคัดแยกขยะรีไซเคิลชนิดต่างๆ เพื่อลดการทิ้งรวม และเพิ่มมูลค่าจากขยะรีไซเคิล