ดอยคำ ตรวจเลือดของเกษตรกร (จ.สกลนคร) ในโครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2566

ดอยคำ ตรวจเลือดของเกษตรกร (จ.สกลนคร) ในโครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนิน “โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตรกร ประจำปี 2566” ผ่าน “กิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชของบริษัทฯ” ให้แก่ สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จำนวน 237 คน ที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

  • สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 29 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง
  • สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 52 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

  • สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ บ้านนางอย และ บ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 156 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนปลาโหล

“เกษตรกรสุขภาพดี ผลผลิตดี ส่งต่อสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภค”

หมู่บ้านนาหลวง

หมู่บ้านดงหลวง

หมู่บ้านนางอย และหมู่บ้านโพนปลาโหล