ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสารารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 กรุงเทพมหานคร มาให้คำแนะนำ วิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ “ดอยคำ” ได้จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองอพยพนีไฟ อันเป็นไปตามกฎกระทรวง ในเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555