“ดอยคำ” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)”

“ดอยคำ” ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจลีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธอการบดี ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

โดยการจับมือกันครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษา ทดลอง คิดค้น วิเคราะห์ และพัฒนาวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ตลอดจนเสริมสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมพัฒนาบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป