ดอยคำ บรรยายความรู้นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล”

ดอยคำ บรรยายความรู้นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิคภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล” เป็นกรณีศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามคำสอนของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) มาประยุกต์ปรับใช้ในการทำงาน

ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของดอยคำ ที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการลดใช้พลังงาน โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการแปรรูป สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ICE POP จนคว้ารางวัล “Creative Sustainable Product Award” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์ประจำวิชาเป็นอย่างมาก พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ถาม-ตอบ ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง