ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายอีสาน) ประจำปี 2566

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายอีสาน) ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน พัฒนาวัดรอบโรงงานหลวงฯ ตามหลักการบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ (บ-ว-ร-ร)

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

วัดนางอย จ.สกลนคร

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : ที่ จ.สกลนคร ฅนดอยคำร่วมกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ปี 2566 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : ที่ จ.บุรีรัมย์ ฅนดอยคำร่วมกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ปี 2566 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 4 (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย์ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน