“๙ ตามรอยดอยคำ 2566”

“๙ ตามรอยดอยคำ 2566”

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “๙ ตามรอยดอยคำ” ปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา ซึ่งภายในงาน มีนักวิ่งจากทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เรื่องการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 และให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระราโชบายในหลวง รัชกาลที่10

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักวิ่ง ที่ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยนำแก้วน้ำหรือขวดน้ำมาเอง ตลอดเส้นทางไม่มีใครทิ้งขยะไว้ รวมถึงโซนอาหารที่ไว้รับรองนักวิ่ง มีการจัดเตรียมจุดสำหรับทิ้งขยะไว้ ทำให้ภาย งานวิ่ง “๙ ตามรอยดอยคำ” เป็นงานวิ่งที่ไม่มีขยะ ไม่ทำลายทัศนียภาพสองข้างทางตลอดเส้นทางวิ่ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สิ่งของที่ใช้ภายในกิจกรรม ไม่ได้ทิ้งให้เสียประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น ป้ายไวนิลต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ได้นำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋า และจะนำไปมอบให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ จิตอาสาฅนดอยคำ / กลุ่มนักวิ่งอาสาสมัครที่มีชื่อว่า ลูกโป่งรันเนอร์ โดยไม่ได้เรียกรับค่าตอบแทนใด ๆ ขอขอบคุณหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ ที่มาซับพอร์ตกิจกรรม งานนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากขาดกำลังสำคัญจากทุกภาคส่วน และด้วยความร่วมมือร่วมใจ และความรักความสามัคคีของทุกท่าน ทำให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ ด้วยดี

จากการจัดงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ชุนชนอยากจัดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยมีดอยคำเป็นส่วนที่ให้การสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนได้ประโยชน์ ในส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรม หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วจะนำไปสมทบเป็นสาธารณประโยชน์ ให้องค์กรในพื้นที่ต่อไป

อีกทั้ง ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักวิ่ง ได้เรียนรู้ “ชุมชนแห่งความสุขที่พ่อสร้าง” ณ บริเวณโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และชุมชนบ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ ฐานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) / ฐานข้าวซอยตัด / บัวลอยยูนนาน / เกี๊ยวซ่าเจ๊ฟาง / ขนมวง ไทใหญ่ / การเขียนพู่กันจีน / สอนพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน / ปักผ้าเมี่ยน และฐานหม่าล่า เป็นต้น

สามารถรับชมภาพงานวิ่งเพิ่มเติมได้ที่