คณะสถาปัตยกรรมฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง บรรจุ “แกะ ล้าง เก็บ” ในหลักสูตรวิชาเรียน

คณะสถาปัตยกรรมฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง บรรจุ “แกะ ล้าง เก็บ” ในหลักสูตรวิชาเรียน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร เข้าบรรยายให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการกำจัดขยะจากกล่องยูเอชที โดยยกกรณีศึกษากิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ซึ่งดอยคำได้เริ่มนำร่องการจัดการปัญหาขยะจากกล่องยูเอชที ด้วยการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปอัพไซคลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้ กรวยจราจร พาเลท เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความรู้ เรื่องการเก็บถุงน้ำยาล้างไต แก้วน้ำและถังป๊อปคอร์นเมเจอร์ สู่การอัพไซคลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ณ อาคารบูรณาการ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือกันระหว่างดอยคำและสจล. ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายโครงการสร้างโลกสีเขียว โดยได้นำโจทย์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกะ ล้าง เก็บ จากกล่องยูเอชที มาบรรจุเป็นหัวข้อในหลักสูตรวิชาเรียน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อต่อยอดโครงการสร้างโลกสีเขียว ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านมุมมองแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่