ดอยคำ ชวนนักศึกษาทุน เรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะในชุมชน มุ่งหวังพัฒนาชุมชนของตนเอง

ดอยคำ ชวนนักศึกษาทุน เรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะในชุมชน มุ่งหวังพัฒนาชุมชนของตนเอง

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาดอยคำ ได้เพิ่มศักยภาพของตนเองในการนำความรู้ด้านต่างๆ ไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผู้รับทุนการศึกษาดอยคำ” ให้เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาดอยคำ จากจังหวัดสกลนคร จำนวน 8 คน และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน ได้เพิ่มศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โอกาสนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) ได้ร่วมให้โอวาทแก่เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาดอยคำ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

โดยเยาวชนทั้ง 10 คนได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะพลาสติกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดก๊าซเรือนกระจก ในงาน GC Circular Living Symposium 2022, การจัดการองค์กร การจัดการพื้นที่และอาคารภูมิสถาปัตย์ จากพระมหาวโรฒม์ ธมฺมวโร พระวิทยากร ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร, การจัดตั้งวิสาหกิจ การบริหารแบบออนไลน์และออฟไลน์  ที่ วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, การบริหารจัดการขยะ โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง จากพระทิพากร อริโย ที่ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ดอยคำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนจะสามารถนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป