ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ และตรวจโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ และตรวจโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ

พร้อมกันนี้  ได้เยี่ยมชม “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ซึ่งโรงงานหลวงฯ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสถานที่ใช้ในการทำการเกษตรของคนในพื้นที่ และนักศึกษาในชุมชน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ เช่น ปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน ปลูกกระชายในแปลงเกษตร รวมถึงโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบร่าโดม) ด้วย

สำหรับ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” เป็นการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีงานทำ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบล เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง