“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) : ที่ จ.บุรีรัมย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” ณ วัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

โอกาสนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ พร้อมด้วย นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(ส.อบจ.) นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกฐิน เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้ร่วมกับชุมชนปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ให้มีเขตพุทธาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน รวมถึงร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน และเพิ่มมูลค่า (Upcycling) เป็นเครื่องบริวารกฐิน วัสดุในการพัฒนาชุมชน และอื่นๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDGs) โดย ดอยคำได้จัดกิจกรรมภายใต้มติมหาเถรสมาคม และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

“ดอยคำ” ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญกฐินกับดอยคำในปี 2564 นี้