“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดนางอย จ.สกลนคร

“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดนางอย จ.สกลนคร

วันนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) : ที่ จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน โอกาสนี้ นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย และนายประธาน วิดีสา กำนันตำบลเต่างอย และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมกฐิน สืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรม ชุมชน พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ให้มีเขตพุทธาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ “ดอยคำ” สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน โดยได้นำขยะพลาสติกในชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ มาผ่านกระบวนการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า (Upcycling) เป็นเครื่องบริวารกฐิน วัสดุในการพัฒนาชุมชน และอื่นๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDGs) โดย ดอยคำได้จัดกิจกรรมภายใต้มติมหาเถรสมาคม และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

สำหรับ กิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

  • วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถร่วมบุญผ่านบัญชี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 020 283967 9 หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกช่องทางและร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาระบุในระบบ (คิวอาร์โค้ด) เพื่อแสดงความจำนง เจ้าหน้าที่จะจัดส่งตามข้อมูลที่ระบุไว้