“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดป่าห้า จ.เชียงราย

“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดป่าห้า จ.เชียงราย

วันนี้ (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) : ที่ จ.เชียงราย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ให้มีเขตพุทธาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน โดยได้นำขยะพลาสติกในชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ มาผ่านกระบวนการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า (Upcycling) เป็นเครื่องบริวารกฐิน วัสดุในการพัฒนาชุมชน และอื่นๆ  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDGs) โดย ดอยคำได้จัดกิจกรรมภายใต้มติมหาเถรสมาคม และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

สำหรับ กิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

  • วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วัดนางอย จังหวัดสกลนคร
  • วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถร่วมบุญผ่านบัญชี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 020 283967 9 หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกช่องทางและร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาระบุในระบบ (คิวอาร์โค้ด) เพื่อแสดงความจำนง เจ้าหน้าที่จะจัดส่งตามข้อมูลที่ระบุไว้