“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดทุ่งจำลอง จ.เชียงใหม่

“กฐินดอยคำ 2564” ณ วัดทุ่งจำลอง จ.เชียงใหม่

วันนี้ (วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) : ที่ จ.เชียงใหม่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดทุ่งจำลอง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDGs) ทั้งนี้ ดอยคำได้จัดกิจกรรมภายใต้มติมหาเถรสมาคม ในมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ กิจกรรม “กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564” ของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ครั้งต่อไป

  • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) จังหวัดเชียงราย
  • วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วัดนางอย จังหวัดสกลนคร
  • วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถร่วมบุญผ่านบัญชี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 020 283967 9 หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกช่องทางและร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาระบุในระบบ (คิวอาร์โค้ด) เพื่อแสดงความจำนง เจ้าหน้าที่จะจัดส่งตามข้อมูลที่ระบุไว้