ดอยคำ ชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19)

ดอยคำ ชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19)
ตามที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรายงานยืนยันว่า มีพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ เขตราชเทวี ซึ่งมิได้มีหน้าที่ติดต่อให้บริการกับลูกค้า หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจำนวน 1 ราย ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) จากบุคคลภายในครอบครัว แบบไม่ปรากฏอาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น บริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูล พบว่าพนักงานได้ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่สถาบันบำราศนราดูร และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว

 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างทันท่วงที ดังนี้ : ~

  1. สืบประวัติโดยละเอียด ในช่วง 14 วัน ก่อนตรวจพบเชื้อ พบวันที่มีความเสี่ยงต่อพนักงานภายในบริษัทฯ ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และตรวจสอบพบพนักงานกลุ่มเสี่ยง จำนวน 11 ราย ทุกรายไม่มีอาการป่วยใด ๆ บริษัทฯ จึงแจ้งให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) และติดตามรายงานสุขภาพ ระหว่างการกักตัว 14 วัน
  2. เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ สำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร รวมร้านดอยคำ สาขาราชเทวี ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำสัปดาห์
  3. รายงานให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับทราบ
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) จึงได้ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

 

บริษัทฯ ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสําคัญ และขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงขอให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และมาตรฐาน HACCP เป็นต้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด~19) ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป