“ดอยคำ” ใส่ใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด

“ดอยคำ” ใส่ใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด แต่ก็ไว้วางใจไม่ได้
เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้พร้อมใจกันไปตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เข้าตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด ต่อกระบวนการผลิต และการบริการ จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และพนักงาน และได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานใหญ่ และรอบโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ด้วยเครื่องพ่นยา แบบสายหลัง และเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV (Ultra Low Value) ที่ได้มาตรฐานในการพ่นฆ่าเชื้อ ขนาดเม็ดน้ำยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานการลอยตัวของน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศ พร้อมใช้น้ำยาที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Grade) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและการบริการของดอยคำ ให้มีความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดอยู่เสมอ