ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ได้สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และเป็นการสิบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย นอกจากนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่บริเวณภายในและรอบโรงงานหลวงฯ

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย ณ โรงอาหาร ชั้น 2 สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนบ้านทุ่งหลุก บ้านใหม่หลวง บ้านใหม่ทุ่งเจริญ บ้านแม่งอนขี้เหล็ก เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพนอบน้อม ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนบ้านป่าห้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพนอบน้อม ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวนีปี๋ใหม่เมือง) 2566

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพนอบน้อม ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร