โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งของดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ฅนดอยคำ ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการตามพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ทำความสะอาดบ่อขยะของโรงงานและลานจอดเฮลิคอปเตอร์

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ทำบุญตักบาตรและพัฒนาวัดป่าห้า

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ทำบุญตักบาตรและพัฒนาวัดนางอย