“ดอยคำ” ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

“ดอยคำ” ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดทำ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” มีวัตถุประสงค์พัฒนาวัดของชุมชน ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะ เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจ และพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
บริษัทฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม กฐินดอยคำ ประจำปี 2564 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” ผ่านการร่วมบริจาคเงิน เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคให้แก่วัด ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
  • วัดทุ่งจำลอง จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • วัดนางอย จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ท่านสามารถบริจาคเงินได้ผ่านบัญชี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 020 283967 9 หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกช่องทางและร้านดอยคำทุกสาขา

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาระบุในระบบ (คิวอาร์โค้ด) เพื่อแสดงความจำนง เจ้าหน้าที่จะจัดส่งตามข้อมูลที่ระบุไว้