ดอยคำ จับมือชุมชนบ้านยาง ซ่อมแซม “ฝายชะลอน้ำดอยคำ” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยคำ จับมือชุมชนบ้านยาง ซ่อมแซม “ฝายชะลอน้ำดอยคำ” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ร่วมกับชุมชนบ้านยาง ช่วยกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ป่าหลังหมู่บ้าน
โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ ได้นำไม้ไผ่ วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสานเพื่อชะลอน้ำไว้ ซึ่งการสร้างฝาย เป็นการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคได้
ทั้งนี้ “ฝายชะลอน้ำดอยคำ” เป็นฝายผสมผสานตามแนวพระราชดำริของ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า ที่ต้องการสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด