10 ปี โซลาร์ รูฟท็อป พลังงานที่ดอยคำเลือก ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

10 ปี โซลาร์ รูฟท็อป พลังงานที่ดอยคำเลือก ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ดอยคำ” ในฐานะผู้ดำเนินกิจการที่มุ่งมั่นในการสร้าง นวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainovatin) ในด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา มองในเรื่องของพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารผลิต โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)”

ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด ไร้มลพิษ เป็นการลดผลกระทบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

จากการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ.2555 ทำให้มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ว่างบนหลังคาอาคารผลิต ที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งดูจากการเป็นบริเวณที่โล่งแจ้ง ปราศจากเงาของต้นไม้หรือเงาของวัตถุที่บดบังแสงอาทิตย์

ประกอบกับขณะนั้น ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 เปอร์เซ็นต์ ใน 10 ปี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการนำเข้าน้ำมันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
จึงเกิดโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา “โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)” โดยดอยคำเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งให้กับการไฟฟ้าฯ ราคาที่จำหน่ายออกไปนำกลับมาเป็นค่าไฟฟ้าในโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย)

พร้อมกันนี้ ดอยคำได้จัดให้พื้นที่ชั้นดาดฟ้า และชั้น 3 ของอาคารผลิตนี้ เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยนิทรรศการ ภาพถ่าย และเรื่องเล่าของโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2523 ที่ทรงส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศและมีพระราชดำริให้สร้างโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) ขึ้นมา เพื่อนำผลิตผลมะเขือเทศจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จวบจนปัจจุบัน และเป็นสายการผลไม้อบแห้ง ข้าว ธัญพืช

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้ถูกออกแบบอย่างเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย และความเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ มีความกลมกลืนกับชุมชนและภูมิสังคมโดยรอบ ซึ่งไม่เพียงเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และแหล่งสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพของดอยคำเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่นำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในคราวเดียวกัน เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่พร้อมเดินหน้าในเรื่องของ วิถีสีเขียว (Living Green) นวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainovatin) และชีวิตสัมพันธ์ (Social Diversity)

ดอยคำ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี ต้นแบบอาคารเขียวที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ดอยคำ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี ต้นแบบอาคารเขียวที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

“ตั้งอยู่กลางเมืองหลวง แต่เราก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้” เป็นคำอธิบายที่ไม่ผิดนัก สำหรับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่มีพื้นที่อาคารติดกับรถไฟฟ้า สถานีราชเทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่การใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สำนักงาน และร้านดอยคำ สาขาราชเทวี แม้ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคารจากที่มีอยู่เดิม แต่การปรับปรุงนี้ ดอยคำได้คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า
ด้วยความตระหนักดีว่า พนักงานของเราจะต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย สุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมมีการจัดการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

ในด้านของมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่ ได้ออกแบบและก่อสร้างสำนักงาน จากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

เน้นประโยชน์การใช้งานที่ยั่งยืน ตั้งแต่ที่ตั้งของอาคาร ที่สะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถประจำทาง เรือ เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมมีพื้นที่จอดรถพิเศษสำหรับรถประหยัดพลังงาน (Eco Car)

ในด้านการก่อสร้าง ได้ติดตั้งด้วยอิฐมวลเบา ที่ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก SCG ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดไปชนิด LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่มีสารปรอท ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ขณะที่สภาพแวดล้อมในอาคาร ได้มีระบบนำอากาศบริสุทธิ์มาหมุนเวียนในระบบปรับอากาศ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผู้อยู่ในอาคารรู้สึกสดชื่น

พร้อมเน้นเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ด้วยระบบการจัดเก็บน้ำฝนไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อนำมารดน้ำต้นไม้ในอาคาร ซึ่งอาคารนี้แม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สำหรับพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ดูแลรักษาง่าย และปลอดสารเคมี เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างระบบนิเวศเล็กๆ ในบริเวณอาคาร นอกจากนี้ ได้มีระบบควบคุมน้ำเสียจากอาคารสู่ชุมชนภายนอกด้วย

ทั้งหมดนี้ การันตีได้จากใบประกาศรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท LEED for New Construction (LEED NC) อาคารสร้างหรือปรับปรุงใหม่ ระดับ Gold จาก สภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2560

เพราะเกษตรกรคือคนสำคัญ “ดอยคำ” ชวนตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

เพราะเกษตรกรคือคนสำคัญ “ดอยคำ” ชวนตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

ด้วย  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีนโยบายคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานทั้งการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
จึงมีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของลูกค้าและมาตรฐานสากลโดยใช้แนวทางบริหารตามศาสตร์พระราชา
โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) ควบคู่การพัฒนาความกินดี อยู่ดี ของเกษตรกรภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการแปรรูปของบริษัทฯ ให้เป็นเกษตรกรสุขภาพดี และประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีคุณภาพ

ดอยคำ ชวนชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สานต่อศาสตร์พระราชา รัก(ษ์) ผืนป่าด้วยหัวใจ

ดอยคำ ชวนชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สานต่อศาสตร์พระราชา รัก(ษ์) ผืนป่าด้วยหัวใจ

ปัญหาไฟไหม้ป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งประเทศ ที่มีมูลค่าต้นทุนค่าเสียโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
โดยในเดือนมีนาคม 2564 เว็บไซต์รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ IQAir จัดอันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศแย่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 220 US AQI อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพ นับว่าเป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทุกแห่ง โดยเฉพาะที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าในภาคเหนือ เป็นต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ก็ยังประสบปัญหาเรื่องไฟป่าทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวของคนในพื้นที่ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้
กว่า 10 ปีแล้วที่ “ฅนดอยคำ” โดย พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดเตรียมแผนการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า ทั้งการให้ความรู้คนในชุมชน วางแผนดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาผืนป่าไว้
ในด้านการทำงาน ดอยคำได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนซึ่งโรงงานหลวงฯ อยู่ในพื้นที่แห่งนื้ โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการล้อมวงพูดคุย สำรวจเส้นทาง โดยมีแกนนำชุมชน ผู้ที่เข้าใจบริบทของชุมชนมาร่วมด้วย

“ดอยคำ” ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ดอยคำ” ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน
ปี 2563 “ดอยคำ” ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการทำกิจกรรม “กฐินดอยคำ ประจำปี 2563” และกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี” ภายใต้ “โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ชุมชน” โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะ และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน ที่หมายรวมถึงบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ
โดยเล็งเห็นว่า ขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีปริมาณขยะสูงมาก แต่ขวดพลาสติก PET มีคุณสมบัติที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

“ดอยคำ” เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โปรเจคดีๆ เพื่อโลกสีเขียวของทุกคน

“ดอยคำ” เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โปรเจคดีๆ เพื่อโลกสีเขียวของทุกคน

หนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นก็คือการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้เราทุกคนรู้กันดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป แต่เราสามารถชะลอเวลาให้อยู่กับเราได้นานมากที่สุด หากเราทุกคนช่วยกัน

“ดอยคำ” ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าสู่ “สังคมไร้ขยะ” จากการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง

กว่า ๒ ปี ที่ดอยคำได้นำร่องโครงการนี้ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานดอยคำ หรือที่เรียกกันว่า “ฅนดอยคำ” ให้เรียนรู้การนำกล่องเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดอยคำหรือกล่องยูเอชที มาผ่านวิธี “แกะ ล้าง เก็บ” เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ทั้งฅนดอยคำในสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ให้ทุกคนได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ บอกต่อเรื่องราวดีๆ ที่ดอยคำได้ทำเพื่อสังคม ตรงตามที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” สินค้าเฉพาะฤดูกาลจาก “ดอยคำ”

“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” สินค้าเฉพาะฤดูกาลจาก “ดอยคำ”

เพราะดอยคำอยากให้คุณได้กินของสดที่มีคุณภาพ

เป็นเหตุผลสำคัญของการคัดสรรสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ ผลใหญ่พิเศษ ความสุกที่คิดว่าอร่อยที่สุด บรรจุลงกล่อง ส่งตรงมายังผู้บริโภค

แต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น เรายังมีเหตุผลอื่น นั่นก็คือ ทำให้เกษตรกรมีความ “อยู่ดี กินดี”

สำหรับ “สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐” เป็นผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพในบริเวณลุ่มแม่น้ำงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและยอมรับในเรื่องของรสชาติ

มนูญ

มนูญ

มนูญ หนุ่มชาวไทภูเขาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ และเคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อตามหาความฝัน และอนาคตของเขาเฉกเช่นชายหนุ่มทั่วไป แต่เมื่อเขาได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่สักพัก เขาพบว่าที่นั่นมีค่า

  • 1
  • 2