10 ปี โซลาร์ รูฟท็อป พลังงานที่ดอยคำเลือก ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

10 ปี โซลาร์ รูฟท็อป พลังงานที่ดอยคำเลือก ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ดอยคำ” ในฐานะผู้ดำเนินกิจการที่มุ่งมั่นในการสร้าง นวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainovation) ในด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา มองในเรื่องของพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารผลิต โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)”

ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด ไร้มลพิษ เป็นการลดผลกระทบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

จากการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ.2555 ทำให้มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ว่างบนหลังคาอาคารผลิต ที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งดูจากการเป็นบริเวณที่โล่งแจ้ง ปราศจากเงาของต้นไม้หรือเงาของวัตถุที่บดบังแสงอาทิตย์

ประกอบกับขณะนั้น ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 เปอร์เซ็นต์ ใน 10 ปี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการนำเข้าน้ำมันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

จึงเกิดโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา “โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)” โดยดอยคำเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งให้กับการไฟฟ้าฯ ราคาที่จำหน่ายออกไปนำกลับมาเป็นค่าไฟฟ้าในโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย)

พร้อมกันนี้ ดอยคำได้จัดให้พื้นที่ชั้นดาดฟ้า และชั้น 3 ของอาคารผลิตนี้ เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยนิทรรศการ ภาพถ่าย และเรื่องเล่าของโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2523 ที่ทรงส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศและมีพระราชดำริให้สร้างโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) ขึ้นมา เพื่อนำผลิตผลมะเขือเทศจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จวบจนปัจจุบัน และเป็นสายการผลไม้อบแห้ง ข้าว ธัญพืช

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้ถูกออกแบบอย่างเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย และความเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ มีความกลมกลืนกับชุมชนและภูมิสังคมโดยรอบ ซึ่งไม่เพียงเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และแหล่งสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพของดอยคำเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่นำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในคราวเดียวกัน เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่พร้อมเดินหน้าในเรื่องของ วิถีสีเขียว (Living Green) นวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainovation) และชีวิตสัมพันธ์ (Social Diversity)