โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

จำนวนกล่องยูเอชที กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโลกสีเขียว จนถึงปัจจุบัน

ปีจำนวนกล่อง
2561-256231,450
2563857,063
2564821,236
25651,006,151
256632,046
รวมทั้งสิ้น 2,747,946