โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

จำนวนกล่องยูเอชที กิจกรรม

ปีจำนวนกล่อง
2561-256231,450
2563888,513
256433,252
รวมทั้งสิ้น953,215