โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

จำนวนกล่องยูเอชที กิจกรรม

ปีจำนวนกล่อง
2561-256231,450
2563857,063
2564819,532
รวมทั้งสิ้น1,708,045