เพราะเกษตรกรคือคนสำคัญ “ดอยคำ” ชวนตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

เพราะเกษตรกรคือคนสำคัญ “ดอยคำ” ชวนตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

ด้วย  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีนโยบายคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานทั้งการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
จึงมีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของลูกค้าและมาตรฐานสากลโดยใช้แนวทางบริหารตามศาสตร์พระราชา
โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) ควบคู่การพัฒนาความกินดี อยู่ดี ของเกษตรกรภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการแปรรูปของบริษัทฯ ให้เป็นเกษตรกรสุขภาพดี และประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีคุณภาพ
ดอยคำ มุ่งมั่นให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น ควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัย เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช และลดปริมาณการใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรกรรมแบบปลอดภัย มีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อลดการเจ็บป่วย หรือโรคที่มีสาเหตุจากการใช้สารเคมีทางเกษตร เป็นการสร้างสุขภาวะทางร่างกายที่ดีของเกษตรกรแบบยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน   โรงพยาบาลแม่จัน ในการทำโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาสุขภาพเกษตรกร : การตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”

เริ่มจากการให้ความรู้ วิธีการดูแลสุขภาพกับเกษตรกร และวิธีการป้องกันร่างกายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ด้วยความหวังว่าอยากให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างของการลดใช้สารเคมีให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มีการตรวจสุขภาพและการตรวจเลือดหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ติดตาม พูดคุยกับเกษตกรกรเป็นระยะเพื่อเก็บข้อมูลและเฝ้าระวัง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี เพราะทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า
ในโครงการนี้ ได้มีระยะทดลองในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยเริ่มจากเกษตรกรภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืช พื้นที่งานส่งเสริมเกษตรของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี เข้าร่วมโครงการฯ แบบสมัครใจ จำนวน 40 คน
นายพรหมมินทร์ จันต๊ะคาด อายุ 58 ปี เกษตรกรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้ปลูกฝรั่งชมพู เสาวรส และข้าว ที่เข้าร่วมโครงการฯ เล่าให้ฟังว่า ทำเกษตรมากว่า 10 ปีแล้ว ต้องยอมรับว่า สารเคมีนี้อยู่คู่กับเกษตรกรไทย แต่เราต้องไปดูว่าเกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องสารเคมีมากน้อยขนาดไหนเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อทราบว่าทางดอยคำจะมีโครงการพัฒนาสุขภาพเกษตรกร ก็รู้สึกดีใจมาก เพราะมีการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีให้กับเกษตรกร และตรวจสารเคมีในเลือด เป็นการสร้างความตระหนักในการทำการเกษตรแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
“ผมจะทำการเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค ในผู้ปลูกเอง เราจะมีการป้องกันหากเราต้องใช้สารเคมี ด้วยการสวมชุดมิดชิด และชำระร่างกายให้สะอาดภายหลังการใช้สารเคมี ต้องให้สารเคมีเข้าร่างกายน้อยที่สุด รวมถึงการใช้เกษตรอินทรีย์ควบคู่ ด้วยการใช้น้ำหมักทดแทนสารเคมี เมื่อต้องตรวจสารเคมีในเลือด ก็ทำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ทำให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ผลผลิตก็ถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัยด้วยครับ” นายพรหมมินทร์ กล่าวอย่างภูมิใจ
ด้าน นายทองดี คำสร้อย อายุ 70 ปี เกษตรกรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้ปลูกเสาวรส มัลเบอร์รี และฝรั่งชมพู เล่าเป็นภาษาท้องถิ่นให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่ดอยคำมาตั้งโรงงานหลวงฯ ได้ปลูกข้าว จากนั้นดอยคำได้นำพันธุ์ข้าวโพดมาให้ตนและชาวบ้านปลูก ทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะทางดอยคำมีการส่งเสริมทางการเกษตรให้ความรู้เป็นประจำ รวมถึงโครงการที่ดอยคำได้ตรวจสารเคมีในเลือดให้กับเกษตรกร เป็นเรื่องที่ดีมากๆ พวกเราทุกคนรู้สึกขอบคุณ
“ดอยคำได้มาอบรมเรื่องการเกษตร พวกเราเกษตรกรก็ได้ความรู้ หลายๆ คนก็ปรับพฤติกรรม เพราะอยากมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยทั้งนั้น และเชื่อว่าการที่เกษตรกรรู้ว่าสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไร ก็จะทำให้เขาดูแลตัวเอง และพร้อมจะบอกต่อเกษตรกรคนอื่นๆ อีกด้วยครับ” นายทองดี กล่าวด้วยน้ำเสียงดีใจ
โครงการฯ ดังกล่าวนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในพื้นที่ ดอยคำได้เตรียมขยายผลในช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ.2564 โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืช พื้นที่งานส่งเสริมเกษตร ของโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แบบสมัครใจ
นอกจาก ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารเคมี เพื่อเป็นการป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากสารเคมีทางการเกษตร แล้วเรา “ดอยคำ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการพัฒนาสุขภาพเกษตรกร : การตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร ภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีมากเกินความจำเป็น ที่สำคัญคือการไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตระหนักเพื่อความยั่งยืนเสมอมา