โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023” อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023” อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน

ในปี 2566 นี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ถือเป็นการตอกย้ำว่า โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ที่ต้องการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและอยู่คู่สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร