ดอยคำ ตรวจเลือดของเกษตรกร ในโครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2566

ดอยคำ ตรวจเลือดของเกษตรกร ในโครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตร ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนิน “โครงการสวัสดิการสุขภาพเกษตรกร ประจำปี 2566” ผ่าน กิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืชของบริษัทฯ สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกพืชสตรอว์เบอร์รี ฝรั่งชมพู เสาวรส และมัลเบอร์รี ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกพืชสตรอว์เบอร์รี พื้นที่ส่งเสริมเกษตร โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 38 คน ณ หมู่บ้านหนองเต่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกพืชฝรั่งชมพู เสาวรส และมัลเบอร์รี พื้นที่ส่งเสริมของ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย เข้ารับการตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 46 คน ณ หมู่บ้านป่าห้า ตำบาลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัย เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช และลดปริมาณการใช้สารเคมี ปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรกรรมแบบปลอดภัย รวมถึงการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม สร้างสุขภาพทางร่างกายที่ดีของเกษตรกร สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตัวชี้วัดที่ 1.4.1

หมู่บ้านหนองเต่า จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านป่าห้า จ.เชียงราย

“เกษตรกรสุขภาพดี ผลผลิตดี ส่งต่อสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภค”