“ดอยคำ” ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาระบบนิเวศ BCG สำหรับ MSME สู่การแข่งขันที่ยั่งยืน” โดย สสว. และ สอวช.

“ดอยคำ” ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาระบบนิเวศ BCG สำหรับ MSME สู่การแข่งขันที่ยั่งยืน” โดย สสว. และ สอวช.

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายด้วย BCG ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “พัฒนาระบบนิเวศ BCG สำหรับ MSME สู่การแข่งขันที่ยั่งยืน” ในงานแถลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

โดย นายปริวรรตน์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายด้วย BCG ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาขยะจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ผ่านกรณีศึกษาจากกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ของดอยคำ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง 16 หน่วยงาน ที่จะมาช่วยเหลือกันตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ตอบโจทย์กับ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ที่ผ่านกระบวนการ แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้ว ดอยคำจะนำไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Upcycling ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พาเลทดอยคำ กรวยจราจร เก้าอี้อเนกประสงค์ และกระถางต้นไม้

นอกจากนี้ ภายในงานเสวนา ยังมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในระบบนิเวศ BCG กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ MSME ได้แก่ ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/i_wNRZpslQ/