ดอยคำ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงาน

ดอยคำ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงาน

 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง มาให้คำแนะนำ วิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ “ดอยคำ” ได้จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองอพยพนีไฟ อันเป็นไปตามกฎกระทรวง ในเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555