โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022” อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022” อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022” ด้านอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดอยคำ โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน

ซึ่งในปีนี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

สำหรับรางวัลนี้ สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ดอยคำ ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน